Pradžia Privatumo Politika

Privatumo Politika

Techsmart.lt (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Mūsų kontaktai.

1. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

1.1.  Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos): Asmens kontaktiniai duomenys (vardas, el. pašto adresas).

1.2.  Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

1. Duomenų subjekto sutikimas

1.3. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėn. laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.4.  Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

1.5.  Asmens duomenys gali būti perduoti:

1.5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

1.5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

1.5.3. kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

2. Slapukų politika

2.1. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

2.2.  Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

2.2.1.  Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

2.2.2.  Komerciniai slapukai. Naudojami Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai, kad Bendrovės bei kitose svetainėse būtų rodoma suasmeninta reklama.

2.3.  Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

2.4. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

2.5.   Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

3.  Duomenų subjektų teisės

3.1. Asmenys turi šias teises:

3.1.1.  teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

3.1.2.  teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

3.1.3.  teisę reikalauti ištrinti duomenis;

3.1.4.  teisę apriboti duomenų tvarkymą;

3.1.5.  teisę į duomenų perkeliamumą;

3.1.6.  teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

3.1.7.  teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

3.1.8.  teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

3.2.  Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

3.3. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

4. Asmens duomenų saugumas

4.1. Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. El.pašto rinkodara

Mes siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite bet kada savanoriškai užsisakyti. Esame įsipareigoję išlaikyti jūsų el. pašto adreso konfidencialumą ir neatskleisime jūsų el.pašto adreso trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama informacijos naudojimo ir apdorojimo skyriuje, arba norėdami naudoti trečiosios šalies teikėją tokiems el. laiškams siųsti. El. paštu atsiųstą informaciją saugosime pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

7. Šios politikos sutikimas

Jūs pripažįstate, kad perskaitėte šią politiką, ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Prieidami prie interneto ir naudodamiesi svetaine bei paslaugomis sutinkate laikytis šios politikos. Jei nesutinkate laikytis šios politikos sąlygų, nesate įgaliotas pasiekti ar naudotis svetaine ir paslaugomis.

8. Baigiamosios nuostatos

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už kitų trečiųjų šalių veiksmus, produktus, paslaugas ir turinį. Turėtumėte atidžiai peržiūrėti bet kurio šaltinio, prie kurio prisijungiate naudodamiesi nuoroda svetainėje ir paslaugose, teisines ataskaitas ir kitas naudojimo sąlygas. Susiejimas su kitais šaltiniais, esančiais ne svetainėje, yra jūsų pačių rizika.

Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje: https://www.techsmart.lt/privatumo-politika/

9. Apribojimai

Draudžiama šią privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško techsmart.lt sutikimo.

10. Naudojimosi taisyklės

Interneto dienraštyje publikuojamas originalus ar partnerių turinys negali būti perpublikuojamas, kopijuojamas dalimis ar visas, ar kitaip naudojamas, nesuderinus su mumis.

Puslapio lankytojai gali be jokių apribojimų naršyti mūsų puslapyje, komentuoti socialinių tinklų paskyrose, teikti komentarus ar pastabas visomis formomis, jei tik jos neprieštarauja LR įstatymams.

Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, straipsniai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su svetaine ir paslaugomis, yra techsmart.lt ar jo licencijos davėjų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Kiti prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su svetaine ir paslaugomis, gali būti kitų trečiųjų šalių prekių ženklai. Jūsų naudojimasis svetaine ir paslaugomis nesuteikia jums jokios teisės ar licencijos atgaminti ar kitaip naudoti bet kokius techsmart.lt prekių ženklus ar straipsnius.

10. Kaip su mumis susisiekti?

Visus su šia privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais.